Samarbeid Hjem - barnehage

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling!

(Utdrag fra barnehageloven § 1 Formål)

 

Samarbeidsutvalg (SU):

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter egent ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. I Ryvingen er det foreldre og foresatte som også er eiere. Det er leder og nestleder i Eierstyret som representerer eierne i SU.

Hovedoppgavene til SU er fastsettelse av barnehagens årsplan, organisere vaskedugnad og være valgkomite til Eierstyret.

Eierstyre:

Ryvingen barnehage er foreldre eid privat barnehage. Eierstyrer består av foreldre/foresatte og en ansatt representant. Hovedoppgavene til eierstyret er barnehagens økonomiske drift. Eierstyret er barnehagens øverste organ. Ryvingen barnehage er en null profitt barnehage. Dvs at eventuelle overskudd tilfaller barnehagens egenkapital. Dette er vedtaksfestet gjennom årsmøte vedtak.

Årsmøte:

Eierstyre har ansvar for å kalle inn til årsmøte. Foreldre/ foresatte kan her melde inn saker som de ønsker skal tas opp. Foreldre/ foresatte fastsetter barnehagens budsjett og velger representanter til Eierstyret.

Foreldreråd:

Foreldreråd blir avholdt i etterkant av årsmøte hvert år.

Eierstyret, valgt på Årsmøte mars 2020

SU / foreldreråd

Leder: Diana Risløv

Leder: Lene Stonghaugen

Nestleder: Linda Nordbø

Medlem: Karina Melhus

Styremedlem: Eivind Larsen

Eierrep: Diana Risløv

Styremedlem: Ann Elisabeth Aslaksen

Eier rep: Linda Nordbø

Møtende vara: Stian Ellefsen

Ansatte : Beth Kristin Johannessen

Møtende Vara: Sverre Melhus

Ansatte: Line Slogvik

Ansattes Representant: Lillian Liknes

Foreldreråd: Amanda Olsen

 

Foreldreråd: Elisabeth Sørensen