Lek og læring

 

For barnehagebarn skjer det læring gjennom hele dagen. I leken, i samtalen med andre barn eller voksne, i aktiviteter, på turen, under måltidet......

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor lek, språk, læring og omsorg står sentralt. I trygge omgivelser skal barna få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap, ferdigheter og gode holdninger. Vi vil legge til rette for den gode leken, der barna får tilegnet seg mange viktige erfaringer. Lek skaper gode relasjoner og gir kunnskaper om sosiale spilleregler. Vi vil derfor gi barna tid til den gode leken, der leken har en verdi i seg selv.

Vi må legge til rette for at barna blir sett og hørt, kjenner seg trygge, at de har venner, og at de synes det er godt å gå i barnehagen. Dette gir et godt grunnlag for læring. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læreprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

I Ryvingen vil vi gi barna et rikt, variert og stimulerende læringsmiljø tilpasset alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Vi skal legge til rette for aktiviteter som fremmer nysgjerrighet, oppdagerglede og begrepsutvikling. Vi vil ha fokus på et godt læringsmiljø både inne på avdelingene, ute i barnehagen og på tur.

Når vi skal legge til rette for et stimulerende læringsmiljø må vi ha bevisste voksne i barnehagen. De voksne må være til stede og ha kunnskaper om hvordan og når, og i hvilke situasjoner barn lærer. De voksne må være engasjerte i barna og deres utvikling, de må synes at dette er interessant og meningsfylt.

Barnet utvikler hele seg - sosialt, emosjonelt, intellektuelt, språklig og motorisk. Personalet må være bevisste på at de aller fleste situasjoner innbefatter muligheter for læring. En må benytte seg av "her og nå - situasjoner" samt planlagt og formell læring.

I Ryvingen barnehage tar vi VARE PÅ HVERANDRE, gjennom lek, god omsorg og god læring.